Wie is wie?

Structuur

Administratieve vestigingsplaats:  Sint-Jan Lagere School

                                                  Paradijzen 16

                                       2222     Wiekevorst

                                       tel. (014) 26 09 83

                                       fax (014) 26 70 65

                                       e-mail: secretariaat@sintjanschool.be

buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken

                                       Christel Lambrechts

                                       Zuidstraat 11

                                       2222    Wiekevorst

                                       tel. (0476) 41 86 59

                                       e-mail: directie@sintjanschool.be         

Onze school behoort tot de Katholieke Scholengemeenschap “VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar” samen met de volgende scholen:

 • Vrije Basisschool Beerzel
 • Vrije Basisschool Pastorijstraat Berlaar
 • Vrije Basisschool ‘De kleine kangoeroe’ en Misstraat Berlaar
 • Vrije Basisschool Itegem
 • Vrije Kleuterschool ‘De Kleine Sint-Jan’ Wiekevorst

 

Organisatie

Voor de opleiding van de kinderen zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk.  In onze vrije lagere school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociaal leven te organiseren. Een aantal verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken.  De anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen.

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming:

VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar
Markt 13
2590    Berlaar

Voorzitter :

Dhr. J. Van Deuren
Markt 13
2590 Berlaar
(03) 482 17 80
van.deuren@zusters-berlaar.be

Bestuurders:    

 • Zr. Kempen Marie-Josée 
 • Mevr. Cuypers Aline
 • Dhr. Dierckx Freddy
 • Mevr. Lambrechts Hilde
 • Mevr. Luyten Nadia
 • Dhr. Van Den Acker Paul
 • Dhr. Van Den Bergh Gommaar
 • Dhr. Van Herck Frans
 • Mevr. Van Loo Greet
 • Dhr. Verbist Guido
 • Dhr. Vrijs Willy

Het personeel

In een school werken meerdere mensen samen: opvoeding en onderwijs, administratie, onderhoud en coördinatie zijn nodig om alles vlot te laten verlopen.

Klassenraad:

Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden: klasleerkracht(en), zorgcoördinator, CLB-afgevaardigde, eventueel gymleerkracht, om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

De ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen, zowel thuis als op school.  Ze helpt mee aan de organisatie van vergaderingen en activiteiten voor ouders en leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.  De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad.

Voorzitter:

 • Mr. Van Oevelen Peter

Secretaris:

 • Mr. Van den Broeck Jurgen

Schatbewaarder:

 • Mr. Vandermaesen Wim

Vertegenwoordiger schoolraad:

 • Mr. Vandermaesen Wim

De schoolraad

De schoolraad is een door de Vlaamse regering verplicht orgaan dat inspraak heeft in het beleid van de school.  In de schoolraad vinden we vertegenwoordigers van de leerkrachten, de directie, de ouders en van de socio-culturele verenigingen uit onze parochie. Er is één schoolraad voor kleuterschool en lagere school samen: we vormen immers een goeddraaiende tandem!

Voorzitter:

 • Lambaerts Griet

Secretaris

 • Op De Beeck Valerie

Personeel:   

 • Lambaerts Griet (vervanger Anita Verelst)
 • Op De Beeck Valerie (vervanger Hilde Melis)

Ouders:   

 • Cools Charlotte
 • Vandermaesen Wim

Lokale gemeenschap:

 • Laeremans Paul 
 • Van Loo Hilde

De leerlingenraad

In onze school hebben we ook een leerlingenraad.  Deze bestaat uit 6 leerlingen en 2 leerkrachten. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw verkozen door de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar.

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Relatie tussen CLB en school

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

 

Activiteitenprogramma

Elk jaar kunnen zich hier kleine wijzigingen voordoen.

a)     Verplichte medische onderzoeken:

        5de leerjaar: volledig biometrisch, sensorieel en klinisch onderzoek in het gezondheidscentrum + sportadvisering 

b)     Deelonderzoeken:

        1ste leerjaar: gezichts- en gehooronderzoek

        3de leerjaar: biometrisch onderzoek

c)     Selectieve onderzoeken: wanneer observaties in de klas hiertoe noodzaken.

d)    Vaccinaties:    

        1ste leerjaar: nazicht advisering + toestemming van de ouders

                                tetanus – difterie – polio

        5de leerjaar: mazelen – bof – rode hond + toestemming van de ouders

e)     Gezondheidsvoorlichting:

        2de leerjaar: tandhygiëne

        5de leerjaar: algemene gezondheid

        6de leerjaar: relatievorming en seksuele voorlichting

 

CLB  "Het Kompas " 

Fr. Coeckelbergsstraat 4
2220 Heist-op-den-Berg
tel. (015)24 81 10
fax (015)24 96 63

 

CLB-schoolteam        

 • Ingrid Goos, schoolverantwoordelijke
 • Caro Aerts, maatschappelijk werker
 • Lieve Verlinden, paramedisch werker
 • Mich Fannes, arts

De beroepscommissie

Bij de beslissing tot uitsluiting van een leerling kunnen de ouders beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie.

Adres:

DKO
Beroepscommissie basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen

Reacties zijn gesloten.