Reglement

Groeien in verantwoordelijkheid, vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat.

Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt veel zorg aan de naleving van afspraken en leefregels.

Als leerling heb je niet enkel verplichtingen maar ook een aantal rechten.  Naast het recht op een goede opvoeding en degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkst is, heb je in onze school ook recht op een faire behandeling en op begeleiding bij je taak als leerling.

INSCHRIJVING VAN DE LEERLING

De kinderen worden ingeschreven voor de hele lagere school.

Zowel bij de inschrijving van een leerling lager onderwijs als bij de inschrijving van een kleuter wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.  Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt ook de SIS-kaart gevraagd.  Van de bewijsstukken wordt een fotokopie genomen.

De inschrijving van nieuwe kleuters en leerlingen gebeurt in overeenstemming met het decreet van de Vlaamse Regering betreffende gelijke onderwijskansen I.  Dit decreet creëert, voor wat betreft het recht op inschrijving, een aantal verplichtingen voor alle scholen.

Ouders mogen hun kinderen laten inschrijven in de school van hun keuze.  De school heeft de plicht alle leerlingen in te schrijven.

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Het schoolbestuur kan een leerling inschrijven onder opschortende voorwaarde, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie, en verzorging (uitgezonderd type 8).  Het schoolbestuur beslist tot weigering na overleg met de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Inschrijvingen gebeuren na goedkeuring en instemming met het opvoedingsproject en het volledige schoolreglement.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister.  Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.  Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden.  Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.  Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.  De instapdata zijn de eerste schooldagen na elke schoolvakantie, de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.  In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

Specifieke toelatingsvoorwaarden met betrekking op het lager onderwijs

 • Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.  Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden.  Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
  Voor inschrijving in de lagere school geldt volgende regeling:
  Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.  Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;
 •  Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt.  De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast.  Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen;
 •  Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef.

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2014-2015:

 •  Inschrijvingen voor broers en zussen en kinderen van personeel worden georganiseerd vanaf de eerste schooldag van februari;
 • De reguliere inschrijvingen worden georganiseerd vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie.

Inschrijvingen kunnen gebeuren alle schooldagen tijdens het lopende schooljaar en tijdens de grote vakantie na afspraak.

De inschrijving is pas definitief als u een ondertekende en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de schoolbrochure met schoolreglement en hiermede akkoord gaat. (zie bijlage 5)

AANWEZIGHEDEN

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen: de gewone lessen in de klas, maar ook alle sportactiviteiten, uitstappen en extramurosactiviteiten zoals bosklassen.  Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Openingsuren

De schoolpoort gaat 's morgens open om 8.25 u. en 's middags om 12.45 u.
Stuur uw kinderen zeker niet vroeger naar school: de poort blijft gesloten !

De schooluren: 

Maandag 8.45u. tot 11.55u. 13.00u. tot 15.45u.
Dinsdag 8.45u. tot 11.55u. 13.00u. tot 15.45u.
Woensdag 8.45u. tot 11.30u.  
Donderdag 8.45u. tot 11.55u. 13.00u. tot 15.45u.
Vrijdag 8.45u. tot 11.55u. 13.00u. tot 15.00u.

 

 

 

 

Er is speeltijd van 10.25 u. tot 10.40 u. en van 14.40 u. tot 14.55 u. (vrijdag van 13.55 u. tot 14.10 u.)

 Verblijf op school

 •  alle leerlingen zijn tijdens de schooluren in de school aanwezig en mogen het gebouw niet verlaten zonder toestemming van de directeur.
 • tijdens de speeltijd begeven de leerlingen zich naar de speelplaats en zorgen ze dat ze tijdig naar de toiletten gaan. Kinderen die in het klaslokaal blijven mogen dit enkel onder begeleiding van de leerkracht.
 • tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun boterhammen opeten in de refter.
  Dit gebeurt in stilte.  Ze mogen hun eigen drankje meebrengen of kunnen in de school drank kopen.
  De kinderen kunnen een drankkaart bestellen in de klas voor € 8,00.
  We verwachten dat alle leerlingen hun boterhammen meebrengen in een brooddoos met hun naam op: aluminiumfolie is verboden!

DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het O.C.M.W. van Heist-op-den-Berg en gaat door in de pastorij (Wiekevorst-Dorp 2).

Er is opvang voorzien vanaf 7 uur 's morgens tot 8.30 u.

De kinderen worden dan door een begeleidster naar de school gebracht.

's Avonds begint de opvang vanaf 16 u. en duurt tot 18 u. Een begeleidster komt  de kinderen in de school afhalen.

Woensdagnamiddag  gaat de  opvang door in de centrale opvanglocatie gelegen te L. Carréstraat 2A te Hallaar.  Hier komen de kinderen van verschillende scholen samen (vervoer met de bus).  De opvang loopt dan van 11.45 u. tot 18.00 u.  Ouders die hiervan gebruik wensen te maken dienen zelf de opvang te verwittigen 3 dagen op voorhand.

Indien uw kind niet tijdig op de school afgehaald wordt, gaat het mee naar de buitenschoolse kinderopvang.

Voor meer informatie en tarieven:

Dienst buitenschoolse kinderopvang
Bergstraat 180
2220     Heist-op-den-Berg
Tel. 015/ 25 76 98
Fax 015/ 25 15 36
bko@ocmw-heist-op-den-berg.be

Opvang Wiekevorst
Wiekevorst-Dorp 2
2222    Wiekevorst
014/ 26 75 36

(zie bijlage 1)

AFWEZIGHEDEN

Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering:

Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. 

Voor afwezigheden wegens ziekte minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. 

Bij veelvuldige afwezigheid, dit is vanaf de vijfde keer hetzelfde schooljaar, wordt voor elke  afwezigheid wegens ziekte een medisch attest gevraagd.

Bij niet-gewettigde afwezigheden wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd.

Bij andere afwezigheden moet de directie steeds verwittigd worden.  “Persoonlijke” of “familiale” omstandigheden wordt niet aanvaard als reden voor een afwezigheid.

 We vragen u nadrukkelijk de school steeds onmiddellijk te verwittigen van elke afwezigheid. Dit kan uiteraard telefonisch. Op deze manier kunnen we ook eventuele spijbelproblematiek ontdekken en beter nog, voorkomen.

Een vakantie voortijdig beginnen of laattijdig beëindigen wordt in onze school niet op prijs gesteld en geldt ook als afwezigheid. Een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, kerst-, krokus-, paas- of zomervakantie moet gewettigd worden met een medisch attest. Rapporten worden niet vooraf gegeven of later gebracht of meegegeven met medeleerlingen of grootouders: (ze worden enkel meegegeven met de leerling zelf of de ouders).

Problematische afwezigheden

 Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.  De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid.  Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.  School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

 

TE LAAT KOMEN

Te laat komen dient vermeden te worden. Enerzijds wordt daardoor het klasgebeuren gestoord en anderzijds leer je je kind een slechte gewoonte aan. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig vertrekt.

Leerlingen die een half uur te laat zijn melden zich vooraf bij de directie.

 

REVALIDATIE TIJDENS DE LESUREN

Wanneer kinderen in behandeling gaan bij logopedist, kinesist, psycholoog of andere begeleiders, gebeurt dit liefst na de schooluren.

Indien dit echt niet anders kan, vragen de ouders dit schriftelijk aan (directie) en leveren een verslag in van de geneesheer, het C.L.B. of een erkend revalidatiecentrum.

 

SCHOOLVERANDEREN

In de loop van het schooljaar kunt u uw kind slechts rechtsgeldig inschrijven in een andere school, na voorafgaandelijk contact met de directie.  De directeur zal u dan de procedure voorleggen zoals die beschreven wordt in het recente decreet basisonderwijs.

 

CONTACTEN OUDERS-SCHOOL

 Oudercontacten

In het begin van het schooljaar organiseert elk leerjaar een infovergadering.  De ouders krijgen tijdens het schooljaar nog minstens 2 maal de gelegenheid om met de leerkracht te spreken over hun kind tijdens een oudercontact.

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur.  Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht.

Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.

De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

Voor of na de klasuren bent u altijd welkom bij de leerkrachten voor het bespreken van kleine, praktische problemen.

Agenda     

Reeds vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een agenda. Hierin worden alle huistaken, lessen en andere opdrachten of kleine mededelingen genoteerd.  Het is wenselijk dat de ouders deze agenda regelmatig inkijken om het schoolwerk van hun kinderen te volgen.  Wekelijks wordt de agenda getekend door ouders en leerkrachten.

Huistaken       

In onze school krijgen de leerlingen regelmatig huistaken en lessen die ze thuis moeten verwerken.  Ouders mogen hun kinderen hierbij gerust helpen maar als er problemen zijn verwittigt u best de leerkracht.

Verdere afspraken over huistaken worden gemaakt op de infovergadering in september.

Rapporten

Vier keer per schooljaar wordt er een rapport meegegeven dat door de ouders ondertekend wordt.  Dit zal gebeuren op de laatste schooldag van oktober en december, voor de paasvakantie en einde schooljaar.

Op de halfjaarlijkse rapporten (december en juni) worden alle vakonderdelen, vaardigheden en attitudes beoordeeld.

Op de andere rapporten is dit telkens een gedeelte, door de leerkracht zelf gekozen.

 Zittenblijven

De klassenraad beslist over het al of niet overgaan naar een volgend leerjaar in het lager onderwijs.  Wij verwachten dat u dit advies volgt. (klassenraad = leerkrachten o.l.v. de directeur die de verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding van de betrokken leerling)

Leerlingengroep

De directeur bepaalt in welke leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen.  Er wordt geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeur of wensen van ouders of kinderen.

Om de twee jaar worden de klassen opnieuw samengesteld.

 

ONDERWIJS AAN HUIS.

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).
 2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool.  De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
 3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Specifieke situatie bij chronische ziekte (= een ziekte die en continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt):

 1. Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen.  Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen).  Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aanhuis;
 2. Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen.  Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist.  Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.

 

GETUIGSCHRIFTEN BASISONDERWIJS

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.  Een regelmatige leerling is volgens het Decreet basisonderwijs een leerling die slechts in één school ingeschreven is.  In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid, en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd.

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.  De beslissing van klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

 • De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De gegevens uit het LVS;
 • Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling;

Beroepsprocedure:

 • De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie.
 • De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.
 • De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.
 • De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.
 • Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
 • Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samgeroepen.
 • De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

LEEFREGELS EN AFSPRAKEN

Kleding en uiterlijk

Wij vragen speciale aandacht voor kledij en uiterlijk!

Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.  Dit betekent geen vakantiekledij, dus bijvoorbeeld geen spaghettibandjes, geen blote ruggen en buiken.

Omgangsvormen

De taal op school is het Algemeen Nederlands.  We verwachten dat je deze taal gebruikt in de omgang met de directie, leerkrachten, bezoekers en …. met elkaar.

We dulden geen brutale opmerkingen, noch in de klas, noch op de speelplaats.

Je bent vriendelijk en behulpzaam tegenover iedereen: de directie, het secretariaat, de leerkrachten, het onderhoudspersoneel en je medeleerlingen.

Schoolmateriaal

Je krijgt leer- en werkboeken, schrijfgerief, kaften, …. gratis ter beschikking.  We verwachten van jou dat je er extra zorg voor draagt.  Bij verlies of beschadiging van dit materiaal zal voor vervanging hiervan de kostprijs aangerekend worden.

Schrijf nooit in leerboeken en maak er geen aanduidingen in.

Heb respect voor het gerief van medeleerlingen.

Zorg mee voor een reine speelplaats, klas, gang of toiletten.

Draag zorg voor het meubilair. 

GSM

Het is in onze school wenselijk dat de kinderen geen GSM bij zich hebben. Sommige ouders willen hun zoon of dochter toch een GSM meegeven om veiligheidsredenen. De GSM mag echter in geen geval op school gebruikt worden, noch om een SMS te versturen, noch om er één te ontvangen. Indien een leerling toch een GSM gebruikt, wordt deze door de leerkracht afgenomen en op het einde van de schooldag terug bezorgd. 

Ongevallen en schoolverzekering

Onze kinderen zijn verzekerd voor alle school- en buitenschoolse activiteiten die met onze school verband houden, of zij gebeuren binnen of buiten onze school, tijdens of na de lesuren, wanneer zij zich onder het gezag of onder het toezicht bevinden of zouden moeten bevinden van de bevoegde schoolautoriteit of van haar plaatsvervanger of afgevaardigde.

Ook de weg van en naar school of van en naar de verschillende schoolse activiteiten is verzekerd.

Opmerkingen:

 • leerlingen dienen via de veiligste weg (dit is niet altijd de kortste) naar huis of naar school te komen.
 • de aanwezigheid  op de speelplaats is enkel toegestaan binnen het toezicht  ('s morgens vanaf 8.25 u. en 's middags vanaf 12.45 u.)
 • stoffelijke schade bv. aan kledij, fietsen, … is niet verzekerd.

Onze school is verzekerd bij: 
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Bij een ongeval zo vlug mogelijk de directie verwittigen en een aangifteformulier invullen.

Verzekering voor ouders die zorgen voor vervoer.

 1. Er gebeurt een ongeval en je bent niet aansprakelijk:  de verzekering van de tegenpartij dient alle kosten te vergoeden.
 2. Er gebeurt een ongeval en je bent zelf "in fout":
  • de schade aan de inzittenden dient vergoed via je eigen verzekering van de wagen.
  • de schade aan het voertuig wordt vergoed via de verzekering "omnium-opdrachten" die de school heeft afgesloten.

Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent en dit reglement aan de vereisten van de wet beantwoordt, kiest de school ervoor deze informatie op deze wijze bekend te maken.  Zo is elke ouder op de hoogte.De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers legt de scholen een informatieplicht op betreffende doelstelling en juridisch statuut van de vereniging en de verzekering van het vrijwilligerswerk.

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid.  Het contract werd door tussenkomst van het Interdiocesaan Centrum (IC) afgesloten bij de maatschappij Mutuel Saint – Christophe onder het nummer (0004611107898).  Op vraag kan de polis ingekeken worden in het schoolsecretariaat.

 

Veiligheid en gezondheid op school

 •  gocarts, rolschaatsen, schoenen met wieltjes, steps of skateboards zijn niet toegelaten.
 • kom langs een veilige weg naar school en zorg dat je fiets in orde is.
 • draag geen te zware boekentas: laat overbodige materialen best thuis.
 • respecteer de gemachtigde opzichters aan de oversteekplaatsen en volg hun aanwijzingen op.
 • ga tijdig naar het toilet tijdens de speeltijd. Toiletbezoek tijdens de lesuren moet zoveel mogelijk vermeden worden.
 • op school brengen we geen frisdrank en geen ongezonde snoepjes mee: eet fruit of een droge koek!  Kauwgom laten we thuis.
 • wij sorteren afval in onze school : fruitafval in de groene container, papier in de klasbakken, brikjes en plastiek flesjes in de blauwe container, restafval in de grijze container.
 • wees voorzichtig in je spel en lok het gevaar niet uit. Ga zorgzaam om met lokalen, meubilair en boeken: als je bewust iets beschadigt, betaal je vanzelfsprekend de schade en word je gestraft.
 • op de trappen loop je achter elkaar en je houdt je vast aan de trapleuning
 • als je ziek wordt in de school zullen je ouders verwittigd worden.   Je mag dan opgehaald worden of de directeur of een leerkracht zal je thuis brengen.
 • bij kwetsuren tijdens de speeltijd verwittig je de leerkracht met toezicht op de speelplaats. Die zal erop toezien dat je verzorgd wordt. Indien wij het nodig achten om een dokter te raadplegen, zal het kind zo vlug mogelijk verzorgd worden door een dokter van Wiekevorst.
 • als je geplaagd zit met luizen verwittig je best zo vlug mogelijk de directie. Samen met je ouders en de leerkrachten zullen we proberen deze diertjes zo snel mogelijk uit te roeien. Bij hardnekkige of langdurige plaag kan gevraagd worden thuis te blijven tot je weer luizenvrij bent.
 • de school is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke voorwerpen. Laat waardevolle dingen thuis.
 • gevonden voorwerpen kunnen afgehaald worden bij de directie ( zorg dat persoonlijk gerief gemerkt is!)
 • jarigen worden gevierd in de klas door de leerkracht en medeleerlingen. Zij brengen geen geschenkjes mee.
 • indien je medicijnen moet innemen moet dit met een doktersattest gemeld worden aan de klasleerkracht (soort medicijn, tijdstip en hoeveelheid van inname).

In bijlage (2) vindt u enkele voorgedrukte briefjes.

 

Afval op school

Sinds enkele jaren werken de Heistse MEGA-scholen – MEGA staat voor ‘Met Elkaar Gaat Alles’ – samen met de gemeente om de afvalberg op school te verkleinen.

De MEGA-scholen en het gemeentebestuur bedanken alle leerlingen en ouders voor hun inspanningen en hopen dat we kunnen blijven rekenen op ieders medewerking voor een nieuw ‘afvalarm’ schooljaar.

Dit kan op een eenvoudige en goedkope manier, door het toepassen van volgende milieutips:

 1. Brooddoos
  Door het lunchpakket van uw zoon of dochter in een brooddoos mee te geven kan dagelijks het gebruik van overbodige verpakkingsmiddelen vermeden worden.  Uiteraard is het de bedoeling om de boterhammen zonder aluminiumfolie in de broodtrommel op te bergen.
 2. Drank op school
  Drank kan aangekocht worden op school.  De leerlingen kunnen een keuze maken uit volgende lekkere en gezonde drankjes in statiegeldflesjes:

   

   

   

  • fruitsap (orange, multivruchten)
  • melk
  • water (plat – bruis)
  • bosvruchtendrank
  • chocomelk
  • Op school zijn ook drankfonteintjes geïnstalleerd waar de leerlingen gratis hun dorst kunnen lessen. Eventueel kan een drankje meegebracht worden in een drinkbus of een hervulbaar flesje dat ’s avonds weer mee naar huis genomen wordt.  We vragen om brik en blik zo veel mogelijk te vermijden.
 3. Tussendoortje

Om hygiënische redenen vragen we geen snoepgoed mee te geven.  Kies voor een gezond tussendoortje zoals een stuk fruit, een droge koek of een boterham.

Om afval te vermijden kan een koek meegebracht worden in een koekendoosje.  Een boterham wordt uiteraard verpakt in een brooddoos.

Vergeet niet ook deze dozen te voorzien van de naam van je kind!

Woensdag is fruitdag.  We nemen deel aan het Tutti-Frutti project waarbij de leerlingen op woensdag een stuk fruit krijgen voor € 12,00 per schooljaar.  Uiteraard mag je zelf ook voor een stuk fruit zorgen.

 

Zorgverbreding, multidisciplinair team

ZORGVERBREDING

In onze school proberen we ervoor te zorgen dat alle leerlingen evenveel kansen krijgen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontplooien.

Hoe de zorgverbreding in onze school uitgebouwd wordt, kan je vernemen op de infovergadering in september.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Het multidisciplinair team bestaat uit de klastitularis, de zorgcoördinator, de directeur en een begeleider van het C.L.B.  Tijdens het schooljaar komt dit MDT tweemaal samen: het multidisciplinair overleg.  Hierin worden de vorderingen van de leerlingen besproken en leermoeilijkheden tijdig gemeld en opgevolgd.

Bij een vermoeden van een problematische opvoedingssituatie (POS) zijn wij als school verplicht de dienst ‘jeugd en gezin’ van de lokale politie hiervan op de hoogte te brengen.

 

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

Wekelijks krijgen onze leerlingen 1,5 uur lichamelijke opvoeding door onze leerkracht bewegingsopvoeding Ilse Van Hout in onze turnzaal.

Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen bedrukte turntruitjes van de school. Deze zijn te verkrijgen in de school aan € 6,00 (deze prijs kan tijdens het schooljaar aangepast worden bij nieuwe bestellingen).  Voor de turnbroekjes (zwart) en de turnschoenen zorgen de ouders zelf: de leerlingen brengen aparte turnschoenen mee met een lichte loopzool.

Gelieve alles duidelijk te voorzien van een naam.

De kinderen stoppen alles in een turnzak van de school, te verkrijgen aan € 6,00.

Om de veertien dagen is er ook nog een zwemles. De leerjaren 1,2,3 en 4 gaan op donderdag naar het zwembad te Itegem. De leerjaren 5 en 6 gaan 's maandags naar Heist-op-den-Berg. Voor een zwembeurt betalen de kinderen € 2,50. Leerlingen van het 6de leerjaar zwemmen gratis.

De leerlingen zorgen voor een zwemzakje met zwempak, eventueel badmuts, handdoek en kam. (met hun naam erop !)

Kunnen de leerlingen niet mee zwemmen of turnen dan brengen ze een briefje mee met de reden hiervan.  Bij langdurige inactiviteit na 2 weken is een doktersattest vereist.

Na- en buitenschoolse activiteiten

Onze school neemt elk jaar deel aan de sportactiviteiten ingericht door de gemeente.  In februari is dat de interscholenzwemwedstrijd, in april de interscholencross.

De leerlingen worden hiervan tijdig verwittigd maar zijn volledig vrij hieraan deel te nemen.

De vijfde zondag na Pasen wordt in onze parochie de Eerste Communie gevierd in het 2de leerjaar.  De voorbereidingen hiervoor gebeuren grotendeels in de school, maar ouders zijn vrij om hun kind te laten deelnemen aan de eerste communie.  We vragen iedereen die bij de school betrokken is hiervoor respect op te brengen.

 

Extramurosactiviteiten

Elk schooljaar worden er door alle klassen leeruitstappen georganiseerd tijdens de schooluren.  Alle leerlingen nemen hieraan deel tenzij er een gegronde reden is.  Deze wordt dan schriftelijk meegedeeld door de ouders.

Elke twee jaar gaan vijfde en zesde leerjaar op bosklassen in Spa.  Dit gebeurt gewoonlijk de laatste week van september (maandag t/m vrijdag).  De leerlingen sparen één schooljaar op voorhand voor deze activiteit.  Wij verwachten dat alle kinderen hieraan deelnemen.  Indien er problemen zijn bent u steeds welkom bij de directie.

Indien uw kind afwezig is zonder voorafgaande melding, vragen we een doktersattest, zoniet wordt de uitstap aangerekend op de schoolrekening.

 

Inzamelen van geld         

Onze school werkt met leerlingenrekeningen.

De betalingen voor de tijdschriften en boeken van Averbode, Leesleeuw, uitstappen, voorstellingen, zwemmen (uitgezonderd 6de leerjaar), drankkaarten, nieuwjaarsbrieven, sportdagen, vakantieblaadjes, schoolreizen, … worden op deze rekening vermeld.

U betaald dan met een overschrijving.

Toch vragen we soms nog gepast geld mee te brengen, b.v. voor schoolfoto’s, wafels, Rode Kruis, kaarten Schoolfeest en Kinderacademie, …

We vragen u ook voor alle bestellingen een briefje in te vullen en te ondertekenen, zodat we alle verrichtingen goed kunnen registreren.  Mogen we vragen deze briefjes telkens zo vlug mogelijk terug aan de leerkracht te bezorgen en zelf een briefje te schrijven als uw kind niet mee gaat zwemmen.

Er worden vier rekeningen meegegeven met uw kind: eind oktober, eind december, eind maart en einde juni. De betalingstermijn van de rekening bedraagt 15 dagen.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie.  We maken dan samen afspraken over een gepaste betalingswijze op een discrete manier.  Bij niet-betaling zijn we verplicht de nodige stappen te zetten.

 

Lijst van bijdragen die worden doorverrekend aan de ouders.

De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas gewerkt wordt. (schrijfgerief, boeken, schriften, kaften).

Wij bieden een aantal zaken volledig vrijblijvend aan, ze zijn niet noodzakelijk voor de werking in de klas en de ouders beslissen vrij of ze er gebruik van maken.  Het gaat hier over: drank, tijdschriften, seizoenboeken, nieuwjaarsbrieven, klasfoto, vakantieblaadjes, …

In overleg met de schoolraad besloten we aan de ouders een bijdrage te vragen voor de schoolreis, de leeruitstappen, het zwemmen en de extramurosactiviteiten.

 • Zwemmen: elke leerling lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Zowel de kosten voor het zwemmen als voor het vervoer van en naar het zwembad worden gedurende één schooljaar door de school gedragen.  In onze school bieden wij, na overleg met de schoolraad, de leerlingen van het 6de leerjaar het gratis zwemmen aan.
 • Uitstappen: voor het vervoer van de kinderen op hun verschillende leeruitstappen vragen we aan de ouders een bijdrage, afhankelijk van de duur en de afstand van de uitstap.  We proberen uiteraard steeds de prijs hiervan zo laag mogelijk te houden.
 • Schoolreizen: hiervoor kijken de leerkrachten uit naar prettige, leerrijke uitstappen die niet te duur zijn.  De ouderraad legt voor het vervoer ook € 5 per kind bij.  De prijs van een schoolreis is steeds afhankelijk van de bestemming, maar we proberen zeker het bedrag van € 20 niet te overschrijden.

Op de bijlage met ouderbijdragen (bijlage 4) vindt u een maximaal en minimaal bedrag.

 • Maximaal: wat er kan gevraagd worden.
 • Minimaal: wat door de ouders betaald dient te worden.
 • Bijdrage O.R.: wat de ouderraad bijdraagt.
 • Bijdrage school: wat door de school wordt betaald.

Wij vestigen uw aandacht er op dat zich steeds prijswijzigingen kunnen voordoen: overzichten op de bijlagen zijn gebaseerd op de prijzen van vorig schooljaar.

Maximumfactuur voor een kind in de lagere school: € 70,00. Voor extramurosactiviteiten: € 405,00

 

School en studietoelagen

Ook voor dit schooljaar kan u een school- en studietoelage voor een leerling lager onderwijs aanvragen.

Meer inlichtingen hierover kan u verkrijgen in de school of op de website www.studietoelagen.be.

 

De geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen.

In onze school is ruimte voor reclame en sponsoring door derden, voor zover dit niet onverenigbaar is met de onderwijskundige en de pedagogische taken van de school en de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

Elke aanbieding zal eerst besproken worden in de schoolraad.

 

De wet op de privacy

Om haar werk goed te doen moet een school van uw kind een aantal gegevens hebben en bijhouden.  Het is allicht geruststellend dat de Wet Verwerking Persoonsgegevens (08/12/92) van toepassing is op de persoonsgegevens die de school opvraagt voor haar leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding.

Er worden soms ook foto’s genomen van schoolse activiteiten.  Deze foto’s verschijnen soms in een schoolkrant of eventueel op een website.  Indien u niet wenst dat de foto van uw kind gepubliceerd wordt, gelieve de directeur hiervan schriftelijk te verwittigen bij het begin van het schooljaar.

 

Echtscheiding

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die hiermee geconfronteerd worden, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.  Voor duidelijke afspraken kan je steeds bij de directie terecht.

 

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.  Bovendien geldt dit verbod op werkdagen tussen 6.30 uur en 18.30 uur op het volledige schoolterrein.  Ook bij extramurosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur en 18.30 uur.  Bij overtreding kunnen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden.

 

Reacties zijn gesloten.