Orde en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan).

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging
 • strafwerk (eventueel door de ouders ondertekend)
 • een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.
 • bij ernstig vergrijp en in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel een preventieve  schorsing.  Dit veronderstelt automatisch een gesprek met je ouders en/of vertrouwenspersoon.

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 •  een schorsing: dit houdt in dat de leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn;
 • een uitsluiting: dit houdt in dat de leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting.  In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad.
 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten.  Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.
 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling;
 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting.

Te volgen procedure bij aantekenen van beroep:

 • Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres hiervoor onder punt 1.2.7.)  Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.
 • De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.  Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen.
 • De ouders hebben inzage in het dossier.
 • De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing.  Deze beslissing is bindend voor alle partijen.
 • Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
 • Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.

De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht.  Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouder(s).  Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s)-school.

In voorkomend geval kan de school vragen aan de ouders om voor hun kind(eren) een andere school te zoeken.

U begrijpt dat wij met u hopen dat we deze strenge regels nooit zullen moeten toepassen.  Laat ons in ieder geval er samen alles aan doen om dit te vermijden.

Door de kennisname in bijlage te handtekenen verklaart u zich als ouders mede namens uw zoon of dochter in ieder geval akkoord met ons opvoedingsproject, de voorgelegde afspraken en uw rechten en plichten.

 

Reacties zijn gesloten.