Onze school

Welkom in onze school:  "Een school met een hart voor kinderen".

Beste Ouders,

Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

De kleuterleidsters en de directie van de kleuterschool van Wiekevorst hebben uw kind reeds heel wat vaardigheden aangeleerd.  Wij danken mevr. Van Hout Carine en haar volledig schoolteam dan ook voor de goede samenwerking.

De directie en de leerkrachten van onze school zullen alles in het werk stellen om kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich verder evenwichtig te ontplooien.  We hopen goed met U te kunnen samenwerken en willen U nu reeds danken voor het vertrouwen dat U in onze school stelt.

Als ouders draagt U echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen.  We hopen dat U uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van deze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

We zullen de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen.  Terecht verwacht U van de school degelijk onderwijs, een aangepast onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Dag nieuwe leerling,

Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen maar we zullen je helpen.  Samen met je klasgenoten zal je je moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en plichten.  Dat die aanpassingstijd niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weet je nieuwe leerkracht gelukkig ook.  Zij/hij tracht je daarom zo goed mogelijk te begeleiden.

Samen met de leerkrachten wensen we alle leerlingen veel enthousiasme toe bij de start van dit nieuwe schooljaar.
Veel succes !
De directie,

Christel Lambrechts

                                                                                                                                    

1.1.     WAT BEOGEN WE ?

Het streven naar kwaliteitsonderwijs.

We willen als katholieke school op de eerste plaats aan de ons toevertrouwde leerlingen op een moderne en pedagogisch verantwoorde wijze degelijk onderwijs geven.

Het kind staat hierbij steeds centraal.  Elk kind heeft recht op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden.  Deze mogelijkheden willen wij respecteren zodat elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt: niet alleen het hoofd maar ook het hart en de handen opdat ze later hun verantwoordelijkheid in de maatschappij kunnen opnemen.

Het verwezenlijken van een "hechte" school- en klasgemeenschap.

"Opvoedend-onderwijs" is inderdaad een te grote opdracht voor leerkrachten en directie alleen.  Een ondersteuning van alle participanten, op de eerste plaats de ouders, maar ook het schoolbestuur, kinderen, parochie, CLB, … moet dit project schragen.

Alleen wanneer alle betrokkenen samenwerken zullen kinderen ervaren dat hun opvoeders echt met hen begaan zijn en zullen jongeren op weg gezet kunnen worden om op een creatieve manier aan hun bestaan gestalte te geven.

 De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.

In deze samenleving willen we als katholieke school duidelijk herkenbaar zijn.  De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.  Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.  Van alle betrokkenen wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht (geen anti-houding).

Wij hebben echter wel eerbied voor de levensbeschouwing van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

De VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar is een schoolbestuur dat aansluit bij de Congregatie van de Zusters van het H. Hart van Maria.

In mei 2003 werd het vernieuwde congregationele opvoedingsproject officieel voorgesteld onder de titel “Hart van God op aarde zijn”.

Alle personeelsleden en officiële overlegorganen beschikken over de tekst en ook geïnteresseerde ouders kunnen een exemplaar verkrijgen via de directie.

De volledige versie is ook te vinden op de website www.zusters-berlaar.be.

Het opvoedingsproject legt de accenten op:

 • zelfstandigheid in leren en leven bij kinderen en jongeren bevorderen;
 • kinderen alle kansen geven en bemoedigen;
 • de christelijke boodschap vertalen in het leven van vandaag.

In het schooleigen opvoedingsproject worden deze uitgangspunten verder geëxpliciteerd en ook jaarlijks geactualiseerd in het schoolwerkplan.

1.2.     WIE IS WIE ?

 Structuur

Administratieve vestigingsplaats:

Sint-JanLagere School
Paradijzen 16
2222     Wiekevorst
tel. (014) 26 09 83
fax (014) 26 70 65
e-mail: stjanschool@skynet.be

Buiten de schooluren is de directeur ook te bereiken

Christel Lambrechts
Zuidstraat 11
2222    Wiekevorst
tel. (0476) 41 86 59
e-mail: christel.lambrechts@skynet.be

 

Onze school behoort tot de Katholieke Scholengemeenschap “VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar” samen met de volgende scholen:

 • Vrije Basisschool Beerzel
 • Vrije Basisschool Pastorijstraat Berlaar
 • Vrije Basisschool “De kleine kangoeroe” en Misstraat Berlaar
 • Vrije Basisschool Itegem
 • Vrije Kleuterschool Wiekevorst

Organisatie

Voor de opleiding van de kinderen zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk.  In onze vrije lagere school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociaal leven te organiseren.

Een aantal verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken.  De anderen, die je wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen.

1.2.1. Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Benaming:

VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar
Markt 13
2590    Berlaar

Voorzitter :

Dhr. J. Van Deuren
Markt 13
2590     Berlaar
(03) 482 17 80

Bestuurders:

 • Zr. Kempen Marie-Josée
 • Mevr. Cuypers Aline
 • Dhr. Dierckx Freddy
 • Mevr. Lambrechts Hilde
 • Mevr. Luyten Nadia
 • Dhr. Van Den Acker Paul
 • Dhr. Van Den Bergh Gommaar
 • Dhr. Van Herck Frans
 • Mevr. Van Loo Greet
 • Dhr. Verhegge Paul
 • Dhr. Vrijs Willy

 

1.2.2. Het personeel

In een school werken meerdere mensen samen: opvoeding en onderwijs, administratie, onderhoud en coördinatie zijn nodig om alles vlot te laten verlopen.

Organogram: zie bijlage 0

Klassenraad:

Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden: klasleerkracht(en), zorgcoördinator, CLB-afgevaardigde, eventueel gymleerkracht, om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

 

1.2.3. De ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen, zowel thuis als op school.  Ze helpt mee aan de organisatie van vergaderingen en activiteiten voor ouders en leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op school.  De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad.

 • Voorzitter:

Mr. Claes Koen

 • Secretaris:

Mr. Van Oevelen Peter

 • Schatbewaarder:

Mr. Vandermaesen Wim

 • Vertegenwoordigers schoolraad:

Mr. Vandermaesen Wim
Mevr. Nicolay Els

 

1.2.4. De schoolraad

De schoolraad is een door de Vlaamse regering verplicht orgaan dat inspraak heeft in het beleid van de school.  In de schoolraad vinden we vertegenwoordigers van de leerkrachten, de directie, de ouders en van de socio-culturele verenigingen uit onze parochie. Er is één schoolraad voor kleuterschool en lagere school samen: we vormen immers een goeddraaiende tandem!

 • Voorzitter:
  Lambaerts Griet
 • Secretaris:
  Meuris Chris
 • Personeel:
  Lambaerts Griet (vervanger Anita Verelst)
  Meuris Chris (vervanger Valerie Op De Beeck)
 • Ouders:
  Nicolay Els
  Vandermaesen Wim
 • Lokale gemeenschap:
  Laeremans Paul
  Van Loo Hilde
1.2.5. De leerlingenraad

In onze school hebben we ook een leerlingenraad.  Deze bestaat uit 6 leerlingen en 2 leerkrachten. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw verkozen door de leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar.

1.2.6. CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Relatie tussen CLB en school

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.  Het CLB werkt gratis en discreet.  Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

 • de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Activiteitenprogramma

Elk jaar kunnen zich hier kleine wijzigingen voordoen.

 • Verplichte medische onderzoeken:
  5de leerjaar: volledig biometrisch, sensorieel en klinisch onderzoek in het gezondheidscentrum + sportadvisering
 • Deelonderzoeken:
  1ste leerjaar: gezichts- en gehooronderzoek
  3de leerjaar:  biometrisch onderzoek
 • Selectieve onderzoeken: wanneer observaties in de klas hiertoe noodzaken.
 •  Vaccinaties:
  1ste leerjaar:  nazicht advisering + toestemming van de ouders
  tetanus – difterie – polio
  5de leerjaar:   mazelen – bof – rode hond + toestemming van de ouders
 • Gezondheidsvoorlichting:
  2de leerjaar:     tandhygiëne
  5de leerjaar:     algemene gezondheid
  6de leerjaar:     relatievorming en seksuele voorlichting

CLB  "Het Kompas " 

Fr. Coeckelbergsstraat 4
2220 Heist-op-den-Berg
tel. (015)24 81 10
fax (015)24 96 63

CLB-schoolteam 

 • Ingrid Goos, schoolverantwoordelijke
 • Caro Aerts, maatschappelijk werker
 • Lieve Verlinden, paramedisch werker
 • Mich Fannes, arts
1.2.7.  De beroepscommissie

Bij de beslissing tot uitsluiting van een leerling kunnen de ouders beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie.

Adres: DKO
Beroepscommissie basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000   Antwerpen

 

Reacties zijn gesloten.